dokumenty

AGRO TUW — nowa jakość na rynku ubezpieczeń rolnych

AGRO TUW — nowa jakość na rynku ubezpieczeń rolnych

Data dodania artykułu: 2022-02-21

Centrum informacyjne

AGRO TUW — nowa jakość na rynku ubezpieczeń rolnych

 

  • 21.02 zarejestrowano AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
  • Nowy podmiot będzie centralną częścią reformy rządowego systemu ubezpieczeń rolnych.
  • 01.03 AGRO TUW rozpoczyna wiosenny sezon sprzedaży dotowanych ubezpieczeń uprawowych. Nowością będzie możliwość uwzględniania w umowie wszystkich ryzyk pogodowych z ryzykiem suszy włącznie oraz transportu plonów rolnych.


Przeobrażenie się z Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w AGRO Ubezpieczenia -
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (w skrócie AGRO TUW) jest następstwem zmian własnościowych. 29 grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie udziałów Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR). Pozyskana liczba udziałów pozwoliła na przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym. FSUSR jest podmiotem istniejącym obok Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

- Od 2017 roku w ofercie Towarzystwa znajdują się ubezpieczenia rolne. Zmiany własnościowe jeszcze bardziej wiążą AGRO TUW z rolnictwem i środowiskiem wiejskim. Szczególną atencję kierujemy w stronę dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich.  Niemniej jednak oferta nowego podmiotu pozostanie kompleksowa i obejmie ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, podróżne, dla małych i średnich firm, dla korporacji. Poszerzona zostanie sieć sprzedaży dzięki nawiązaniu współpracy z wieloma multiagencjami na trenie całego kraju. Planujemy wykorzystanie potencjału pracowników instytucji okołorolnych, ich doświadczenie i wiedzę zarówno w zakresie dystrybucji ubezpieczeń jak i likwidacji szkód. Te prace już się toczą i podpisywane są kolejne umowy.  – mówi Daniel Zahorenko, wiceprezes AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Nowy, krajowy system ubezpieczeń dla rolników w oparciu o AGRO TUW
Zmiana nazwy i właściciela towarzystwa to kolejny krok w kierunku upowszechniania ubezpieczeń upraw rolnych wśród rolników. Wokół AGRO TUW będzie budowany nowy system ochrony działalności rolniczej i hodowlanej. Nowa formuła będzie dostosowana do zmian klimatu i nasilających się zagrożeń pogodowych. Obejmie wszystkie możliwe ryzyka włącznie z coraz częściej zagrażającą uprawom suszą, która obecnie w wielu TU jest wyłączona z odpowiedzialności. Nowy system ubezpieczeń będzie zawierał korzystną dla rolników ofertę, z dopłatą z budżetu do 65% składki ubezpieczeniowej. Umożliwi także natychmiastowe udzielanie pomocy rolnikom. Projekt będzie realizowany z wydatnym wsparciem budżetu państwa.

Nowy system będzie kładł większy nacisk na edukację i upowszechnianie ubezpieczania się wśród rolników przy wykorzystaniu wzajemności ubezpieczeniowej.  Zmiana systemu ubezpieczeń upraw znalazła się w priorytetach działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem Wicepremiera Henryka Kowalczyka.


01.03 start wiosennego sezonu sprzedaży dotowanych ubezpieczeń uprawowych 
Wiosną AGRO TUW będzie oferowało rolnikom polisy uprawowe i chroniące zwierzęta gospodarskie, odpowiednio: Bezpieczne uprawy i Bezpieczne zwierzęta. Start wiosennego sezonu sprzedaży dotowanych ubezpieczeń wyznaczono na 1.03.2022. To wcześniej niż w poprzednich latach, ale taka ochrona wynika ze zmian klimatycznych i coraz szybciej rozpoczynającego się okresu wegetacyjnego. 

Ubezpieczeniem będzie można objąć uprawy: zbóż, rzepaku, rzepiku, drzew i krzewów owocowych, ziemniaków, kukurydzy, buraków cukrowych, truskawek, tytoniu, warzyw gruntowych, roślin strączkowych i chmielu. Ochrona będzie dostępna w kilku pakietach, a zabezpieczać uprawy będzie przed gradem, przymrozkami wiosennymi, deszczem nawalnym, lawiną, obsunięciem się ziemi, huraganem, piorunem, suszą, powodzią, czy pożarem. Nowością będzie możliwość uwzględniania w umowie ochrony od wszystkich ryzyk pogodowych oraz transportu plonów rolnych.