dokumenty

AGRO Ubezpieczenia

Aplikacje zagnieżdżone

$processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_v2EaJDjKsTBr__column-2", "navbar-call") $processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_v2EaJDjKsTBr__column-1", "")

AgroSlideShow

Box : OC ROLNIKÓW

OC ROLNIKÓW

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie chroni przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie wypłacane jest osobom trzecim za szkody wyrządzone nie tylko przez ubezpieczonego rolnika, ale także przez osoby z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz przez osoby pracujące w gospodarstwie rolnym.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Zniżka 10% za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia
 • Płatność ratalna – nawet 4 raty
 • Możliwość dostosowania pakietu do indywidualnych potrzeb rolnika

Box : OC ROLNIKOW Info

Zakres ochrony

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, będące następstwem:

 • śmierci,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Odszkodowania wypłacane są do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą:

 • 5 mln euro na jedno zdarzenie za szkody na osobie,
 • 1 mln euro na jedno zdarzenie za szkody w mieniu.

Dodatkowe ubezpieczenia dostępne w pakiecie

W ramach oferty pakietowej ubezpieczenie OC rolników może zostać uzupełnione o obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także o dobrowolne ubezpieczenia:

 • maszyn rolniczych (AGRO-CASCO),
 • mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Box : Ubezpieczenie budynkow

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym i stanowi podstawową ochronę przed skutkami zdarzeń losowych. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczy budynków o powierzchni powyżej 20 m² będących w posiadaniu rolnika. Nowe budynki należy ubezpieczyć z dniem pokrycia ich dachem.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Zniżka 10% za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia
 • Płatność ratalna – nawet 4 raty
 • Możliwość dostosowania pakietu do indywidualnych potrzeb rolnika

Box : Obezpieczienie budynkow. Zakres ochrony

Zakres ochrony

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci:

 • ognia,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • opadów śniegu,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

Odszkodowania wypłacane są do wysokości sum ubezpieczenia, które ustalane są odrębnie dla każdego z budynków.

Dodatkowe ubezpieczenia dostępne w pakiecie

W ramach oferty pakietowej ubezpieczenie budynków rolniczych może zostać uzupełnione o obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, a także o dobrowolne ubezpieczenia:

 • maszyn rolniczych (AGRO-CASCO),
 • mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Box : Ubezpieczenia upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę upraw od szkód spowodowanych przez:

 • grad,

 • ujemne skutki przezimowania,

 • przymrozki wiosenne,

 • huragan,

 • deszcz nawalny,

 • piorun,

 • obsunięcia się ziemi,

 • lawinę,

 • powódź,

 • suszę,

 • pożar (ubezpieczenie niedotowane).

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ochrona ubezpieczeniowa upraw od skutków zdarzeń losowych
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw

BOX : Ubezpieczenia upraw rolnych. Zakres ochrony

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć uprawy:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych.

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Box : Ubezpieczenia zwierzat gospodarskich

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia ochronę zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • ubój z konieczności dokonany w następstwie ww. zdarzeń,
 • pożar (ubezpieczenie niedotowane, nie dotyczy drobiu),
 • porażenie prądem (ubezpieczenie niedotowane, nie dotyczy drobiu).

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową zwierząt gospodarskich przed zdarzeniami losowymi
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Odszkodowanie pozwala na szybsze odnowienie stada

Box : Ubezpieczenia zwierzat gospodarskich. Zakres ochrony

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć zwierzęta gospodarskie:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • drób,
 • świnie.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zwierząt gospodarskich danego gatunku, będących w posiadaniu Ubezpieczonego.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

BOX : Ubezpieczenia komunikacyjne dla rolnikow

Ubezpieczenia komunikacyjne

Co możesz ubezpieczyć?

Jeśli jesteś rolnikiem możesz ubezpieczyć:
•    samochody osobowe, terenowe (OC, AC),
•    ciągniki rolnicze (OC),
•    motocykle, motorowery (OC, AC),
•    samochody kempingowe, przyczepy kempingowe (OC),
•    samochody ciężarowe o DMC do 3,5 tony (OC, AC), 
•    przyczepy lekkie o ładowności do 400 kg (OC),
•    pojazdy rolnicze wolnobieżne (OC), 
•    przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 t (OC), 
•    przyczepy ciężarowe o ładowności powyżej 2 t (OC), 
•    samochody ciężarowe o DMC do 7,5 t (OC).
 

BOX : Ubezpieczenia komunikacyjne dla rolnikow. Zakres ochrony

Zakres ochrony

W ramach propozycji dla rolników możemy zapewnić Ci ochronę w zakresie ubezpieczenia:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • AC (autocasco),
 • assistance,
 • NNW kierowców i pasażerów,
 • Zielona Karta,
 • szyb samochodowych,
 • bagażu.

Korzyści i zalety oferty

 • Dodatkowe zniżki za posiadanie ubezpieczenia majątku w ramach Agro Ubezpieczenia
 • Możliwość płatności ratalnej
 • Ubezpieczenie AC pojazdów do 20. roku eksploatacji

BOX : Ubezpieczenia agro casco

Ubezpieczenie agrocasco

Jak działa ubezpieczenie?

Agrocasco:

 • jest ubezpieczeniem dedykowanym dla posiadaczy sprzętu rolniczego, 

 • stanowi zabezpieczenie przed skutkami finansowymi związanymi z uszkodzeniem sprzętu,

Ubezpieczenie można wykupić na okres prac polowych (3 miesiące) lub na pełne 12 miesięcy.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu rolniczego
 • Ochrona od wszystkich ryzyk (All Risk) w każdym wariancie ubezpieczenia
 • Możliwość ubezpieczenia sprzętu rolniczego w wieku do 35 lat
 • Likwidacja szkód według wariantu kosztorysowego lub serwisowego

BOX : Ubezpieczenia agro casco. Zakres ochrony.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczyć możesz następujące maszyny rolnicze:

 • agregaty uprawowe,
 • brony,
 • ciągniki rolnicze,
 • glebogryzarki,
 • kombajny rolnicze,
 • kultywatory,
 • kosiarki,
 • ładowarki rolnicze,
 • opryskiwacze,
 • owijarki,
 • pługi,
 • prasy zbierające i kostkujące,
 • przetrząsacze,
 • przyczepy i naczepy,
 • rozrzutniki,
 • sadzarki,
 • siewniki,
 • sieczkarnie polowe.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie można zawrzeć w jednym z trzech wariantów:

 • Wariant Podstawowy – ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie zdarzenia niezależne od woli Ubezpieczonego lub osoby wykonującej pracę na rzecz Ubezpieczonego i uprawnionej do korzystania ze sprzętu rolniczego, z wyłączeniem szkód wymienionych w § 8 OWU,
 • Wariant Rozszerzony – ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe ujęte w Wariancie Podstawowym oraz kradzież sprzętu rolniczego lub jego części z miejsca i spoza miejsca ubezpieczenia,
 • Wariant Pełny (dla sprzętu rolniczego w wieku do 15 lat) – ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe ujęte w Wariancie Rozszerzonym oraz: awaria sprzętu rolniczego, stała gwarantowana suma ubezpieczenia dla sprzętu rolniczego do 3 lat, zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia, zwrot kosztów wynajęcia zastępczego sprzętu rolniczego, zwrot kosztów holowania i parkowania sprzętu rolniczego do czasu wykonania oględzin, zwrot kosztów wezwania serwisu w przypadku zatrzaśnięcia lub zagubienia kluczyków w sprzęcie rolniczym, serwisowy system wyliczania odszkodowania.