dokumenty

Szkoda rolna

Direct Webforms

Sesja wygasła. Przeładuj stronę.

Formularz szkody rolnej

Dane zgłaszającego szkodę
Dane poszkodowanego
Dane uprawnionego do odbioru odszkodowania
Dane dotyczące szkody

1 plik max.15 mb, wszystkie pliki max 20mb. Akceptowane formaty plików to: pdf, doc, docx, txt, jpg, png, gif

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w postępowaniu likwidacyjnym w AGRO Ubezpieczeniach - Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie od 25 maja 2018 r.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo.

Inspektor Ochrony Danych
IODO@agroubezpieczenia.pl

Cele i czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. ustalenia prawa i wysokości odszkodowania należnego uprawnionemu z umowy ubezpieczenia – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Towarzystwie,
  2. wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu wykonywania umowy,
  3. rachunkowych lub podatkowych - podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Towarzystwie,
  4. dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Towarzystwa,
  5. przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Towarzystwa,
  6. reasekuracji ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Towarzystwa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji lub innym podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Towarzystwa, m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, dostawcom usług IT, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom wykonującym na rzecz Towarzystwa czynności ubezpieczeniowe, podmiotom świadczącym Towarzystwu usługi doradcze, konsultacyjne oraz pomoc prawną, których udział w rozpatrywanej przez Towarzystwo sprawie będzie konieczny i prawnie uzasadniony.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W wyjątkowych przypadkach, w związku z korzystaniem przez Towarzystwo z rozwiązań chmurowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do odbiorcy w państwie trzecim, w stosunku do którego decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, tj. do Microsoft, podlegającego certyfikacji w ramach tarczy prywatności Privacy Shield Framework. Aktualna lista certyfikowanych podmiotów dostępna jest pod adresem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Towarzystwa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Towarzystwa Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które zostały przez Panią/Pana dostarczone Towarzystwu w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania, by powyższe dane zostały przesłane przez Towarzystwo bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  4. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.
Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pola oznaczone gwiazdką [] są polami wymaganymi do przesłania formularza.