dokumenty

Ubezpieczenia dla Firm

UDF: Baner

Kompleksowe ubezpieczenia majątku firm
oraz flot pojazdów.

Materiał marketingowy

UDF: Majatek

majątek

Nasza oferta ubezpieczeń majątkowych obejmuje wszystkie ważne dla przedsiębiorstw produkty ubezpieczeniowe. Od 2003 roku jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku ubezpieczeń, z sukcesem ubezpieczamy m.in. spółki Grupy Poczty Polskiej.

Forma prawna towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych gwarantuje, że celem działania nie jest bezpośrednie osiąganie zysków. Oferujemy – niedostępną w komercyjnych zakładach ubezpieczeń – możliwość zakładania związków wzajemności członkowskiej, w ramach których nadwyżki finansowe obniżają koszty polis naszych Klientów w kolejnych latach.

W ramach oferty dla firm możemy ubezpieczyć m.in.:

 • budynki, budowle i ich wyposażenie,
 • maszyny, urządzenia, linie technologiczne oraz sprzęt elektroniczny,
 • przerwy w działalności zakładów i utratę przez nie zysku,
 • wytworzone produkty składowane w magazynach oraz ich transport,
 • odpowiedzialność cywilną podmiotu w kraju i za granicą.

Wystawiamy również gwarancje wadialne oraz kontraktowe.

W celu uzyskania pełnych informacji o naszej ofercie prosimy o kierowanie pytań na adres

UbezpieczeniaDlaFirm: imgLeft Majatek

UDF: Flota Pojazdow

Flota pojazdów

Oferujemy kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne dla flot pojazdów.

Zakres ubezpieczenia może obejmować m.in.:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • AC,
 • Assistance,
 • NNW kierowcy i pasażerów,
 • Zieloną Kartę.

Zakres oferty ustalany jest indywidualnie, co gwarantuje dopasowanie warunków ubezpieczenia do potrzeb i działalności danego przedsiębiorcy.

W ramach współpracy oferujemy również wsparcie w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym floty oraz szeroki dostęp do rozwiązań prewencyjnych pozwalających obniżać ilość i wysokość szkód. Cenimy wysoko bezpośrednią współpracę z Klientami oraz wspólnie pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa kierowców ubezpieczonej floty.

Dodatkowo forma prawna towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych gwarantuje, że celem działania nie jest bezpośrednie osiąganie zysków. Oferujemy – niedostępną w komercyjnych zakładach ubezpieczeń – możliwość zakładania związków wzajemności członkowskiej, w ramach których nadwyżki finansowe obniżają koszty polis naszych klientów w kolejnych latach.

W celu uzyskania pełnych informacji o naszej ofercie, prosimy o kierowanie pytań na adres

UbezpieczeniaDlaFirm: imgLeft FlotaPojazdow

UDF: Mikroprzedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa

W ofercie posiadamy pakiet ubezpieczeń dedykowanych dla mikroprzedsiębiorstw, których wartość mienia nie przekracza 2 mln zł, z obrotem rocznym do 2 mln zł, zatrudniających do 20 pracowników. W skład pakietu wchodzą:

 • ubezpieczenie mienia użytkowanego do prowadzenia działalności gospodarczej (budynki, lokale, elementy działki, maszyny, urządzenia, wyposażenie, mienie osób trzecich, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne, sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny oraz oprogramowanie, środki obrotowe, wartości pieniężne) od szkód powstałych w następstwie pożaru i innych zdarzeń losowych, takich jak np. deszcz nawalny, silny wiatr, kradzież z włamaniem, rabunek;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności gospodarczej na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim lub w mieniu będącym własnością osób trzecich,
 • ubezpieczenie assistance „Pomoc w Firmie” (m.in. interwencja specjalisty: informatyka, hydraulika, elektryka, technika urządzeń grzewczych, szklarza, ślusarza, stolarza).

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do specyfiki prowadzonej działalności
 • Zniżka za dodatkowe zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
 • Wypłacone z ubezpieczenia odszkodowanie pozwoli na naprawę szkód i kontynuowanie działalności
W celu uzyskania pełnych informacji o naszej ofercie prosimy o kierowanie pytań na adres

UbezpieczeniaDlaFirm: imgLeft mikroprzedsiebiorstwa

UDF: Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa, których wartość mienia nie przekracza 10 mln zł w jednej lokalizacji i 15 mln zł we wszystkich lokalizacjach, zatrudniające do 250 pracowników, z obrotem rocznym do 30 mln zł, mogą u nas ubezpieczyć:

 • mienie użytkowane do prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak budynki, lokale, budynki w budowie, elementy działki, maszyny, urządzenia, wyposażenie, mienie niskocenne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne, środki obrotowe, wartości pieniężne,
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny oraz oprogramowanie, wymienne nośniki danych, dane,
 • mienie w transporcie,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ochrona na wypadek utraty majątku firmy wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie assistance „Pomoc w Firmie”
 • Szeroki wybór klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
 • Możliwość dopasowania warunków ubezpieczenia do rodzaju prowadzonej działalności
W celu uzyskania pełnych informacji o naszej ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw prosimy o kierowanie pytań na adres

UbezpieczeniaDlaFirm: imgLeft małe i średnie przedsiębiorstwa

UDF: Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Oferta AgroTUW obejmuje:

 • Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa)
 • Gwarancja zabezpiecza kwotę wadium, którego wniesienie jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Beneficjenta, k woty odpowiadającej wysokości wadium, w przypadku, gdyby podmiot, który wygrał przetarg, odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób nie wykonał zobowiązań wynikających z przetargu.
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie Ubezpieczyciela do zapłaty określonej w treści gwarancji kwoty w przypadku, gdyby podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź niewłaściwie wykonał zobowiązanie określone w umowie.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki
 • Dotyczy sytuacji, gdy beneficjent finansuje wykonanie umowy poprzez wpłacenie zaliczki. Gwarancja zwrotu zaliczki stanowi zabezpieczenie dla beneficjenta w przypadku, gdyby podmiot, nie wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym terminie zaliczki.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek
 • Stanowi zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłaty kwoty wskazanej w treści gwarancji, w przypadku, gdyby podmiot nie wywiązał się z obowiązków wynikających z kontraktu w zakresie właściwego usunięcia wad i usterek, które powstały po zakończeniu realizacji.

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową

 • Pobierz wniosek z zakładki „Dokumenty” -> Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów na adres: gwarancje@agroubezpieczenia.pl
 • Poczekaj na decyzję o współpracy w zakresie gwarancji.
 • Podpisz umowę o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej.
 • Ustanów zabezpieczenie i opłać składkę.
W celu uzyskania pełnych informacji o naszej ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw prosimy o kierowanie pytań na adres

Gwarancjedlafirm: imgLeft małe i średnie przedsiębiorstwa