dokumenty

Ubezpieczenia komunikacyjne

Aplikacje zagnieżdżone

$processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_fvvkcKBdomcq__column-2", "navbar-call") $processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_fvvkcKBdomcq__column-1", "")

UK.Samochód.Top

Potrzebujesz ubezpieczenia OC? Chciałbyś kompleksowo chronić swój samochód lub motocykl? Dowiedz się więcej o naszej ofercie.

Materiał marketingowy

Komunikacyjne: OC

OC

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobie trzeciej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, w tym również te wyrządzone osobom trzecim podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku oraz w czasie zatrzymania i postoju. Z ubezpieczenia OC odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanym osobom trzecim, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody.

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i dotyczy pojazdów zarejestrowanych na terenie RP.

Komunikacyjne: Zielona karta imgLeft

Komunikacyjne: AC

AC

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie autocasco (AC) zabezpiecza właściciela pojazdu przed skutkami finansowymi szkód powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu lub elementów jego wyposażenia. Wiek pojazdu nie może przekraczać 20 lat (w przypadku motocykli 12 lat) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • samochód osobowy,
 • samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i ładowności nie większej niż 2,5 tony,
 • motocykl, motorower,
 • bagaż, wyposażenie motocyklisty.

Zakres ubezpieczenia

 • MINICASCO (Bezpieczny Pojazd) – zakresem ochrony objęte jest ryzyko wystąpienia kradzieży lub działania żywiołów. Szkoda jest rozliczana w wariancie kosztorysowym lub w warsztacie partnerskim. Wartość rynkowa pojazdu nie może być niższa niż 6000 zł,
 • MINICASCO (Bezpieczny Motocykl) – zakresem ochrony objęte jest ryzyko wystąpienia szkody całkowitej, w tym kradzieży. Szkoda jest rozliczana w wariancie kosztorysowym, minimalna wartość pojazdu przyjętego do ubezpieczenia wynosi 4000 zł,
 • MAXICASCO - zakresem ochrony objęte jest ryzyko wystąpienia szkody całkowitej i częściowej. Szkoda rozliczana jest w wariancie serwisowym lub kosztorysowym, w zależności od wyboru dokonanego przez ubezpieczającego.

Naprawa pojazdu w warsztacie partnerskim AGRO TUW: 221 238 869 lub kontakt@program-partner.pl

Komunikacyjne: AC imgLeft

Komunikacyjne: NNW kierowcy i pasazerow

nnwocac

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów jest dobrowolnym ubezpieczeniem chroniącym życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów podczas jazdy lub:

 • wsiadania do ubezpieczonego pojazdu,
 • wysiadania z ubezpieczonego pojazdu,
 • załadowywania ubezpieczonego pojazdu,
 • rozładowywania ubezpieczonego pojazdu,
 • tankowania ubezpieczonego pojazdu.

Zakres ubezpieczenia

W zależności od wyboru Ubezpieczającego, ubezpieczenie może być zawarte na różne sumy ubezpieczenia (5000 zł, 10000 zł lub 20000 zł).

Ubezpieczenie obejmuje:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła w okresie 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił w okresie 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Komunikacyjne: nww w ruchu komunikacyjnym ImgLeft

Komunikacyjne: Assistance OC AC

assistanceocac

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie assistance zapewnia organizację lub organizację i pokrycie kosztów świadczeń assistance w razie wystąpienia w okresie ubezpieczenia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dostępne jest w jednym z trzech wariantów:

 • PODSTAWOWY - pomoc w razie wypadku, do którego doszło na terenie Polski (możliwość rozszerzenia o pomoc w przypadku uszkodzenia opon oraz w przypadku uszkodzenia lub rozładowania akumulatora),
 • STANDARD - pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu, do którego doszło na terenie Polski oraz za granicą,
 • KOMFORT - pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło na terenie Polski oraz za granicą.
 • PRESTIŻ - pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło na terenie Polski oraz za granicą.
 • Za opłatą dodatkowej składki ochronę można rozszerzyć o wariant Powrót do Zdrowia zapewniający świadczenia medyczne i rehabilitacyjne dla Ubezpieczonych, którzy w następstwie nieszczęśliwego wypadku doznali rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała.

Komunikacyjne: Assistance imgLeft

Komunikacyjne: Zielona karta

zielona kartaoc

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie „Zielona Karta” to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym, wyrządziła szkodę osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw należących do tzw. Systemu Zielonej Karty. Wymagana jest na terytorium: Albanii, Azerbejdżanu, Iranu, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Komunikacyjne: OC imgLeft